Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě osobně nebo  on-line přes GOOGLE MEET. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Dny otevřených dveří od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech:

22.10. 2022, 19. 11. 2022, 3. 12. 2022, 7. 1. 2023, 11. 2. 2023

Informace u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

Škola pro rozvoj životních šancí

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří naší školy, které se konají vždy v sobotu od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech:

22.10. 2022, 19. 11. 2022, 3. 12. 2022, 7. 1. 2023, 11. 2. 2023

Uvidíte prostředí a vybavení školy a dostanete podrobné in formace o jednotlivých oborech vzdělávání, které u nás můžete studovat.

Určitě se přijeďte podívat. Těšíme se na Vaši návštěvu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2022/2023
Pozor novinka – studenti denního studia mají možnost získat prospěchové stipendium!

Všechny nabízené obory denní formy studia lze na naší škole studovat dle stanoveného individuálního plánu. Výuka probíhá v menších třídních kolektivech. Pedagogové se tak mohou věnovat jednotlivým studentům např. v rámci podpůrných opatření a IVP.
Neustále se pedagogové snaží podněcovat zájmy studentů a připravit je tak na jejich profesní dráhu.
V naší škole panuje rodinná atmosféra se snahou o efektivní výuku všech oborů.

Denní forma studia pro absolventy základních škol a absolventy středních odborných učilišť:

Gymnázium čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, skladba předmětů je všeobecně zaměřena, individuální přístup ke studentům, možnost studovat dle IVP. Studium je skvělou přípravou na vysokoškolské studium

Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Zaměření si student vybírá od třetího ročníku.
Toto studium má tato zaměření:

  • Cestovní ruch, toto studium je zaměřeno na zvládnutí odborných kompetencí a dovedností z oblasti domácího i zahraničního cestovního ruchu. Absolvent zvládá profesionální přístup k řešení problémů v oblasti cestoního ruchu.
  • Veřejná správa a právo, toto studium je dalším prestižním zaměřením. Absolvent zvládá specializované činnosti právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy, obecních úřadech, na úřadech obcí s rozšířenou působností, ale také na soudech a v advokátních kancelářích. U tohoto oboru je rozšířena výuka předmětů právo a administrativa.
  • Provoz diplomatických služeb, jedná se o velice zajímavé zaměření, které představuje určitou prestiž. Absolvent vykonává specializované obslužné a organizační činnosti na zastupitelských úřadech, úřadech EU a na úřadech státní správy. Výuka je rozšířena o předměty diplomatický protokol, rétorika a třetí cizí jazyk.
  • Počítačová grafika, studium je zaměřeno na aplikaci dnes čím dál více využívaného oboru IT a je vhodné pro zájemce, kteří rádi pracují s výpočetní technikou.

Kominík, tříleté denní studium. Absolvent zvládá odborné dovednosti, například kominické práce, technické kreslení a výpočty. Teoretické vyučování probíhá ve škole, odborný výcvik na smluvně zajištěných pracovištích. Studium je zakončeno záverečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Podnikání dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii výučního listu z tříletého oboru. Probíhá výuka všeobecných i odborných, zvláště ekonomických předmětů.

Dálková forma studia v rámci dalšího vzdělávání dospělých: výuka probíhá zásadně o sobotách.

Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou jednotlivá zaměření:

  • Cestovní ruch výuka dle shora uvedených informací.
  • Veřejná správa a právo dle shora uvedených informací
  • Podnikání tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii výučního listu z tříletého oboru.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor lze studovat formou čtyřletého dálkového studia nebo zkráceného 2 letého dálkového studia. Uchazeč o zkrácené studium musí předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
U čtyřletého studia probíhá výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů a odborných pedagogických předmětů.
U dvouletého studia probíha výuka odborných pedagogických předmětů. Studium je vždy zakončeno maturitní zkouškou.

Dny otevřených dveří. Po telefonické domluvě osobně nebo online. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Veškeré informace o studiu také dostanete na telefonu 773 971 313.

Ing. Marie Bastlová

ředitelka školy